foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ogrody.kalina@gmail.com
Kontakt

"KALINA"

Rodzinne Ogrody Działkowe

Kontakt

Rodzinny Ogród Działkowy
"KALINA"
Kalina, Gmina Gniezno
62-200 GNIEZNO
przegródka nr 17
NIP 784-15-67-513
e-mail: ogrody.kalina@gmail.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 
59 9065 0006 0000 0000 1658 0001

Administrator strony: admin@kalina.gniezno.pl

Telefony Alarmowe

 • Służby ratunkowe:
  112
 • Obsługa elektryczna: 
  724 328 777

REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „KALINA” gmina Gniezno

dnia 02.04 2016 r.

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „KALINA” gmina Gniezno i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.

 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „KALINA” mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury, wnioski, oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (wybór Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających), wszystkimi wnioskami oraz uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „KALINA” gmina Gniezno.

 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, uchwał i wniosków), mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „KALINA” gmina Gniezno, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.

 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.

 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, oraz komisję uchwał i wniosków.

 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania sprawozdawczego. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.

 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.

 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.

 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 3 minut.

 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

 16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

 17. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 18. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).

 19. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).

 20. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

 21. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2015 r., i sprawozdania finansowego za 2015 r.,

 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej ROD w 2015 r.,

 • wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2016 r.,

 • realizacji planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców,

 • planu pracy na 2016 rok,

 • preliminarza finansowego na 2016 rok

 • innych dotyczących działalności ogrodu.

 

 1. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.

 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium walnego zebrania.

Z galerii

Kalina na FB

Dołącz do grupy na Facebook'u
Dyskutuj, dodawaj zdjęcia, ogłaszaj...

Przycinanie drzew

Profesjonalne przycinanie drzew z podnośnika koszowego
Waldemar Lewandowski
692-335-248

Wywóz szamba

Wywóz szamba
Waldemar Lewandowski
692-335-248